Ocena kvaliteta okruženja i njegov uticaj na poslovanje sektora MSPP u Srbiji

Kamenković, Sandra and Lazarević-Moravčević, Marija (2018) Ocena kvaliteta okruženja i njegov uticaj na poslovanje sektora MSPP u Srbiji. Institut ekonomskih nauka, Beograd. ISBN 978-86-89465-39-6

[img] Text
Ocena kvaliteta okruzenja i njegov uticaj na poslovanje sektora MSPP u Srbiji.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (8MB)

Abstract

Pred Vama je monografija koja je rezultat naučnoistraživačkog rada dva autora. S obzirom na oblasti specijalizacije autora, monografija predstavlja pokušaj sveobuhvatne analize okruženja u kome posluju mala i srednja preduzeća i preduzetnici (MSPP) u Srbiji, ocene njegovog kvaliteta i uticaja na performanse ovog sektora privrede. Sektor MSPP je segment privrede koji ima dominantno učešće u zaposlenosti, kreiranju BDP-a i ukupnom prometu, te je izvesno da predstavlja bazičan faktor privrednog rasta Republike Srbije. Uvažavajući ulogu i značaj sektora MSPP u sveukupnom razvoju privrede, unapređenje kvaliteta okruženja, odnosno kreiranje poslovne sredine koja bi bila stimulativna za osnivanje novih i razvoj postojećih preduzeća, kao i privlačenje direktnih investicija, u fokusu je pažnje kreatora ekonomske politike. Okruženje, odnosno poslovnu sredinu čine različiti elementi (pojedinci, organizacije i institucije) i faktori koji imaju stvarni ili potencijalni uticaj na rezultate poslovanja preduzeća. Faktori eksternog okruženja utiču na izbor pravaca delovanja, organizacionu strukturu i interne procese u firmi, dok interno okruženje predstavljaju faktori koji se nalaze u samom preduzeću i nad kojima je moguće uspostaviti kontrolu i uticaj. Uvažavajući rezultate brojnih istraživanja i studija, koje su sprovedene sa ciljem da se oceni kvalitet poslovnog ambijenta u Srbiji, kao i sagledavanjem osnovnih indikatora poslovanja sektora MSPP, autori su mišljenja da i pored određenih pozitivnih tendencija koje su postignute merama ekonomske politike u prethodnom periodu, još uvek nisu zadovoljeni uslovi neophodni za zdrav i održiv razvoj sektora MSPP. I pored određenih pomaka, koji su postignuti, posebno u segmentumakroekonomske stabilnosti, infrastrukture i pravne regulative, kvalitet poslovnog okruženja u Srbiji se ne može oceniti kao zadovoljavajući. Preduzeća u Srbiji i dalje posluju u ambijentu koga karakteriše nestabilnost, dinamičnost i turbulentnost. Takođe, u internoj sredini pronalaze se brojne slabosti koje ograničavaju konkurentsku sposobnost preduzeća. U želji da ova monografija ima što veću korisnost za kreatore ekonomske politike, autori su predložili konstrukciju vodećeg indikatora privrednog ciklusa u Srbiji. Indikator blagovremeno nagoveštava fazu ciklusa u kojoj se privreda nalazi, te omogućava uspešno sprovođenje kontracikličnih mera ekonomske politike. Imajući u vidu da su najveće ograničenje prilikom sprovođenje mera značajna vremenska kašnjenja, kao i mogućnost neadekvatnog dejstva mere usled toga, indikator bi mogao doprineti pravovremenom donošenju relevantnih mera ekonomske politike. Monografija pored uvoda i zaključnih razmatranja obuhvata osam delova. U prvom delu sprovedena je analiza i ocena stanja u kome se nalazi sektor MSPP u Srbiji. Identifikovane su osnovne pretnje iz eksternog okruženja, kao i interne slabosti sa kojima se suočavaju preduzeća i u vidu preporuka ponuđena su određena rešenja za uočene probleme. U drugom delu ističe se uloga strategijske orijentacije, kao osnovnog uslova za unapređenje poslovanja i kreiranje konkurentske prednosti MSP. U trećem delu identifikovane su osnovne specifičnosti procesa strategijskog menadžmenta u manjim sistemima. U ovom delu ukazuje se na ograničenja koja manja preduzeća imaju u domenu izbora i primene određenih strateških rešenja. Narednih pet delova se dominantno bavi eksternim okruženjem MSPP u Srbiji, putem različitih metoda. Glava četiri analizira okruženje putem Indeksa globalne konkurentnosti, odnosno stubova preko kojih se indeks iskazuje, sa akcentnom na stub makroekonomske stabilnosti i njegove komponente. Naredna glava predstavlja ekonometrijski kreiran vodeći indikator privrednih ciklusa u Srbiji, koji omogućava blagovremenu implementaciju adekvatnih mera ekonomske politike, o kojima se detaljno govori u šestom delu monografije. U sedmom delu se analizira uticaj režima deviznog kursa na konkurentnost MSPP uz sugestije koji su ključni benefiti sektora od adekvatnog režima deviznog kursa. Poslednji deo detaljnije analizira aspekt izvora finansiranja MSPP uz prikaz izvora koji su novoustanovljeni, poput državnih programa podrške Ministarstva privrede Republike Srbije i fondova i programa EU koji su postali dostupni našim preduzećima usled postepenog procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. S obzirom na činjenicu da je reč o dinamičnoj i atraktivnoj oblasti, autori monografije najavljuju nastavak istraživanja. Na kraju, želimo da izrazimo zahvalnost našim recezentima, Zoranu Grubišiću, profesoru Beogradske bankarske akademije, Nikoli Fabrisu, profesoru Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Ivani Domazet, višoj naučnoj saradnici Instituta ekonomskih nauka na korisnim savetima i sugestijama, kao i dragoj koleginici Zorici Božić na tehničkoj obradi teksta. Posebnu zahvalnost za bezgraničnu podršku, ljubav i razumevanje dugujemo članovima naših porodica.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.ID=264347148
Research Department: Business Economics
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 05 Feb 2021 12:20
Last Modified: 05 Feb 2021 12:20
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/1560

Actions (login required)

View Item View Item