Perspektiva razvoja inovacionog sistema Republike Srbije

Beraha, Isidora and Đuričin, Sonja (2022) Perspektiva razvoja inovacionog sistema Republike Srbije. Institut ekonomskih nauka, Beograd. ISBN 978-86-89465-68-6

[img] Text
Perspektiva razvoja inovacionog sistema Republike Srbije (1).pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (3MB)

Abstract

Monografija ima za cilj da prikaže postojeće stanje i ukaže na moguće perspektive razvoja inovacionog sistema Republike Srbije (RS). Specifični ciljevi, čija realizacija pruža mogućnost ocene postojećeg stanja i definisanja mogućih pravaca razvoja nacionalnog inovacionog sistema, obuhvataju jedinstven prikaz delovanja Vlade RS u okviru inovacione politike, merenje efekata implementacije njenih mera kroz direktne korisnike i privredu kao celinu, merenje intenziteta inovativnih aktivnosti u nacionalnom inovacionom sistemu i identifikovanje različitih aspekata izazova u oblasti društvenih inovacija. Osnovna svrha istraživanja ogleda se u potrebi da se sprovede sveobuhvatna analiza intenziteta inovativnih aktivnosti i mera inovacione politike i njihovog uticaja na rast i razvoj privrede i društva Republike Srbije. Potreba za sveobuhvatnom analizom i cilj naučne publikacije uslovili su definisanje predmeta istraživanja. Predmet istraživanja je analiza realizovanih programa i mera nacionalne inovacione politike, intenziteta inovativnih aktivnosti odabranih učesnika nacionalnog inovacionog sistema i različitih aspekata izazova u oblasti društvenih inovacija s posebnim osvrtom na žensko inovaciono i socijalno preduzetništvo. Analiza sprovedenih programa i mera nacionalne inovacione politike podrazumeva njihovo sistematizovanje i merenje efekata direktne finansijske podrške inovacionoj delatnosti. Prilikom sistematizovanja u obzir su uzeti svi programi mera dok je merenje efekata direktne finansijske podrške sprovedeno u slučaju projekata realizovanih pod okriljem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u periodu 20017-2017. godina i tri programa Fonda za inovacionu delatnost u periodu od njegovog osnivanja do 2018. godine. Reč je o Programu ranog razvoja (Mini Grants Program), Programu sufinansiranja inovacija (Matching Grants Program) i Programu saradnje nauke i privrede (Collaborative Grant Scheme Program). Ograničavanje vremenskog perioda u kojem se mere efekti direktne finansijske podrške rezultat je potrebe da se u naučnu publikaciju implementira aplikativni deo ranije sprovedenog istraživanja. Reč je o rezultatima istraživanja projekta pod nazivom „Kvantitativna analiza uticaja inovacione politike i industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji“. Istraživanje je realizovano kao deo PERFORM projekta. U pitanju je istraživanje koje predstavlja jedan od sedam elemenata projekta pod nazivom „Implementacija druge faze projekta za kreiranje javnih politika zasnovanih na dokazima”, počev od 20. januara 2018. godine do 31. jula 2018. godine. Istraživanje je realizovano pod pokroviteljstvom HELVETAS Swiss Intercoopartion SRB, koji implementira PERFORM projekat i Republičkog sekretarijata za javne politike kao partnera na tom projektu. Pored toga što se u aplikativnom delu oslanja na prethodno realizovano istraživanje, sadržaj monografija u svojoj celosti predstavlja rezultat istraživanja finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Predmet i cilj istraživanja uslovili su sadržaj monografije čija se struktura sastoji iz četiri logički povezane celine i osam tematski raspoređenih poglavlja. Prvi deo monografije odnosi se na konceptualni okvir nacionalnog inovacionog sistema. Za potrebe determinisanja konceptualnog okvira izdiferencirana su dva poglavlja. U prvom poglavlju je predstavljen teorijski okvir istraživanja u okviru kojeg su definisani pojamovi inovativna aktivnost, inovacije i inovacioni sistem. Takođe, u ovom delu monografije ukazano je na aktuelnost i značaj fenomena inovacija. Drugo poglavlje obuhvata metodološki okvir istraživanja i u okviru njega su generisane primenjene metode i izvori podataka. Drugi deo monografije posvećen je inovacionom sistemu Republike Srbije. Nacionalni inovacioni sistem opisan je kroz tri poglavlja. Poglavlje kojim započinje drugi deo naučne publikacije obuhvata istraživanja u oblasti relevantne pravne regulative i usmereno je na identifikovanje učesnika nacionalnog inovacionog sistema. Drugo poglavlje, ovog dela publikacije, odnosi se na istraživanja o nacionalnim programima i merama za finansiranje inovacione delatnosti. U fokusu narednog poglavlja nalazi se ocena efekata direktne finansijske podrške inovacionoj delatnosti. Ovo poglavlje je jedno od dva aplikativna dela publikacije i bavi se ocenom efekata ulaganja u inovacionu delatnost kroz odabrane projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: MPNTR) i Fonda za inovacionu delatnost. Ocena efekata direktne finansijske podrški izvršena je za inovacione i infrastrukturne projekte MPNTR i tri programa Fonda za inovacionu delatnost. Reč je o Programu ranog razvoja, Programu sufinansiranja inovacija i Programu saradnje nauke i privrede. Treći deo monografije posvećen je istraživanjima u oblasti inovativne aktivnosti. U okviru trećeg dela integrisano je šesto poglavlje publikacije u okviru kojeg se ispituje intenzitet inovativne aktivnosti predstavnika privrede, nauke i akademije, inovacione infrastrukture, organizacija za obavljanje inovacione delatnosti, start-up preduzeća, aktera za promociju i unapređenje inovacija, vladinih resora i informaciono-komunikacionih tehnoloških preduzeća (IKT). Takođe u okviru ovog poglavlja prezentovani su i primeri dobre prakse. Šesto poglavlje ujedno predstavlja i drugi aplikativni deo publikacije. Četvrti deo monografije bavi se istraživanjima u domenu perspektiva za dalji razvoj inovacionog sistema. U ovom delu publikacije integrisana su dva poglavlja. Prvo poglavlje posvećeno je izazovima u razvoju nacionalnog inovacionog sistema i istraživanjima u oblasti društvenih inovacija na nivou gradskih uprava i nevladinih organizacija, kao i istraživanjima u oblasti ženskog inovativnog i socijalnog preduzetništva. U drugom poglavlju date su preporuke za unapređenje rada nacionalnog inovacionog sistema. Preporuke su izvedene sa aspekta jedinstvenog prikaza delovanja Vlade Republike Srbije u okviru inovacione politike, efekata njenog ulaganja u inovacionu delatnost i intenziteta inovativne aktivnosti učesnika u nacionalnom inovacionom sistemu. Sveobuhvatan pristup istraživanju pružio je rezultate iz kojih proističe naučni doprinos. Naučni doprinos monografije ogleda se u jedinstvenom prikazu delovanja u okviru nacionalne inovacione politike i primenjenim metodama prilikom merenja efekata direktne finansijske podrške inovacionoj delatnosti. Svojim zaključcima sprovedeno istraživanje podstiče razmišljanje o različitim alternativama daljeg razvoja nacionalnog inovacionog sistema. Na ovaj način podstiču se dalja istraživanja u referentnoj oblasti i otvaraju se mogućnosti za iniciranje različitih projektnih ideja. Po svom obimu, načinu citiranja i predviđenoj upotrebi bibliografskih referenci, monografija je napisana u skladu sa aktuelnim Pravilnikom o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja. Monografija je, pomoću programa iThenticate, podvrgnuta kontroli originalnosti i prošla je test na plagijat. Pored toga što će značajno obogatiti domaću literaturu koja se bavi istraživanjima u oblasti nacionalnog inovacionog sistema, autori se nadaju da će prezentovani sadržaj monografije zainteresovati i ostaviti snažan uticaj na naučnu i stručnu javnost. Želja autora je da prezentovani tekst pored korisnih informacija pružiti i mogućnost uživanja tokom čitanja, otkrivanja i usvajanja novih saznanja.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.ID=76079113
Research Department: Innovation Economics
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 21 Oct 2022 12:42
Last Modified: 21 Oct 2022 12:42
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/1816

Actions (login required)

View Item View Item