Analiza i ocena konkurentnosti privrede Srbije

Đuričin, Sonja and Stevanović, Slavica and Baranenko, Elena (2013) Analiza i ocena konkurentnosti privrede Srbije. Institut ekonomskih nauka, Beograd, pp. 97-114. ISBN 978-86-89465-09-9

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Značaj koncepta nacionalne konkurentnosti raste paralelno sa razvojem procesa globalizacije svetske privrede. Danas se prema najšire prihvaćenom pristupu, nacionalna konkurentnost posmatra kao skup faktora, politika i institucija koje određuju nivo produktivnosti zemlje. Države koje su na vreme shvatile značaj konkurentske prednosti u savremenom turbulentnom poslovnom okruženju visokog stepena rizika, koriste sve beneficije svog osnaženog privrednog sistema. Za razliku od njih, nerazvijene zemlje koje ne raspolažu dovoljnom količinom resursa i potrebnim sredstvima za podsticaj privrednog rasta tradicionalno zadržavaju loš položaj na međunarodnom tržištu. Analiza konkurentnosti privrede Srbije predstavlja osnovni predmet istraživanja monografije. Cilj istraživanja se ogleda u identifikovanju kritičnih indikatora konkurentnosti privrede Srbije i iznalaženju preporuka i smernica koje bi dovele do bolje pozicioniranosti zemlje na globalnom nivou. Za potrebe istraživanja su korišćeni podaci međunarodno priznatih organizacija i institucija koje na godišnjem nivou, primenom konkretne metodologije, sastavljaju i obelodanjuju izveštaje o konkurentnosti. Uzimajući u obzir rezultate istraživanja svih eminentnih institucija u ovoj oblasti, posebna pažnja je posvećena analizi metodologije i podatka Svetskog ekonomskog foruma (World Economic Forum – WEF) koji ima najdužu tradiciju u pogledu ocene konkurentnosti na globalnom nivou. U pokušaju iznalaženja konkretnih rešenja problema autori su sproveli anketno istraživanje u kojem je učestvovalo više od 300 preduzeća registrovanih na teritoriji Republike Srbije. Rezultati sprovedenog terenskog istraživanja predstavljaju posebnu vrednost monografije i prezentovani su u njenom Prilogu. U postupku istraživačkog rada korišćeno je više naučnih metoda. Od klasičnih metoda prikupljanja i analize podataka korišćena je analiza sadržaja, kojom su na osnovu prikupljene relevantne literature dobijeni potrebni podaci za obradu predmeta i realizaciju cilja istraživanja. Primenom metoda deskripcije je ukazano na značaj koncepta konkurentnosti, pojedinačnih indikatora koji ga određuju i izvršeno je obrazlaganje rezultata istraživanja. Korišćenje statističko – matematičkih metoda je pružilo mogućnost obrade i analize podataka prikupljenih anketnim istraživanjem. Induktivno – deduktivni metod je omogućio sugerisanje osnovnih preporuka i smernica kreatorima ekonomske politike u Republici Srbiji u pogledu mogućnosti unapređenja kritičnih indikatora nacionalne konkurentnosti. U završnoj fazi istraživanja je korišćen metod sinteze. Povezivanjem činjenica, do kojih se došlo primenom prethodnih metoda, u jednu logičku celinu doneti su zaključci o eventualnim mogućnostima unapređenja konkurentske pozicije Republike Srbije. Predmet i cilj istraživanja su uslovili definisanje sadržaja monografije čija se struktura sastoji iz tri logički povezana poglavlja. Prvo poglavlje monografije je posvećeno teorijsko metodološkom okviru istraživanja. U teorijsko metodološkom okviru je dat pregled relevantne literature i postojećih saznanja o pojmu, značaju i različitim metodama merenja međunarodne konkurentnosti. Na osnovu postojećeg teorijskog saznanja i analizom generisanih podataka identifikovani su kritični indikatori konkurentnosti privrede Srbije. Potreba za njihovom detaljnom analizom i iznalaženjem konkretnog rešenja problema odredila je dalji tok istraživanja i strukturu drugog i trećeg poglavlja monografije. Drugo poglavlje monografije je posvećeno analizi i oceni institucionalnog i makroekonomskog okruženja Republike Srbije. Naglasak je na analizi i oceni konkurentnosti javnih institucija, njenom institucionalnom aspektu u korporativnom sektoru i praksi korporativnog upravljanja u Srbiji. Posebna pažnja u drugom poglavlju je posvećena analizi i oceni makroekonomske (ne)stabilnosti i komparaciji njenih osnovnih pokazatelja u zemljama Zapadnog Balkana. U trećem poglavlju monografije predmet istraživanja su faktori povećanja efikasnosti u koje su uključeni noseći stubovi nacionalne konkurentnosti. Posebno su analizirani stubovi za koje je utvrđeno da su od suštinske važnosti za jačanje nacionalne konkurentnosti, a tiču se efikasnosti tržišta dobara, razvijenosti finansijskih tržišta i veličine nacionalnog tržišta. Sumirani rezultati istraživanja su prezentovani u zaključnom razmatranju.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.ID=203785996
Research Department: Macroeconomics
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 29 Nov 2016 11:50
Last Modified: 26 Mar 2020 12:10
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/869

Actions (login required)

View Item View Item