Alternative za unapređenje razvoja klastera malih i srednjih preduzeća u Srbiji

Beraha, Isidora (2012) Alternative za unapređenje razvoja klastera malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Institut ekonomskih nauka, Beograd, pp. 19-25. ISBN 978-86-80315-97-3

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Mala i srednja preduzeća predstavljaju okosnicu rasta i razvoja nacionalnih ekonomija i faktor koji pojedinačno posmatrano najviše doprinosi povećanju zaposlenosti i unapređenju konkurentnosti, inovativnosti i dinamičnosti privreda. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, sklonosti ka inovativnim i rizičnim poduhvatima i većoj mogućnosti za specijalizaciju, MSP se superiornije od velikih sistema prilagođavaju potrebama savremenih potrošača. U uslovima kontinuelnih strukturnih promena i sve izraženijeg pritiska koji nameće konkurencija, MSP postaju subjekti sposobni da na najefikasniji način odgovore na neizvesnost na globalnom tržištu. Zbog toga, kao i zbog njihovog dominantnog učešća u osnovnim makroekonomskim indikatorima, kreiranje stimulativnog ambijenta za osnivanje i razvoj malih i srednjih preduzeća poslednjih decenija je u fokusu pažnje kreatora ekonomskih politika svih razvijenih zemalja sveta. Po ugledu na njih i tranzicione i zemlje u razvoju sve izraženije zasnivaju svoj ekonomski rast i razvoj upravo na sektoru malih i srednjih preduzeća. Razvoj sektora malih i srednjih preduzeća je jedan od ključnih faktora koji će determinisati dalji tok procesa prilagođavanja i približavanja srpske privrede razvijenim tržišnim ekonomijama. Kontinuirano povećanje učešća pomenutog sektora u ukupnom broju privrednih subjekata, zaposlenosti, ukupnom prometu, bruto dodatoj vrednosti i spoljno trgovinskoj aktivnosti, ukazuje na relativno značajan doprinos malih i srednjih preduzeća rastu i razvoju privrede Srbije. Individualna mala i srednja preduzeća se, međutim, suočavaju sa brojnim poteškoćama, kao što su ostvarivanje ekonomije obima prilikom obezbeđivanja inputa, iskorišćavanje tržišnih mogućnsoti koje zahtevaju značajnije proizvodne količine, homogene standarde i regularne nabavke, internacionalizacija pojedinih funkcija ili uvođenje inovacija u proizvode i procese. Većina tih problema potiče iz njihove izolacije, a ne veličine. Uporedo sa jačanjem svesti o značaju malih i srednjih preduzeća, naučna i stručna javnost počela je da pokazuje rastuće interesovanje za koncept klastera. Saznanja predstavljena u čuvenoj knjizi "Wealth of Nations" Majkla Portera, nastaloj kao rezultat istraživanja fenomena udruživanja, geografske koncentracije i regionalne specijalizacije, i uspešni primeri iz prakse, poput Silikonske doline, uticali su na globalnu popularizaciju koncepta klastera. Danas se klasteri smatraju izvorom konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća, i posledično povećanja zaposlenosti. Kao takvi, predstavljaju okosnicu politika razvoja malih i srednjih preduzeća i ekonomskog razvoja uopšte. Suština na klasterima zasnovanog pristupa je u saradnji i povezivanju malih i srednjih preduzeća i obrazovnih i naučno-istraživačkih institucija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Povećan interes za izučavanje i primenu koncepta klastera je rezultat spoznaje da geografska koncentracija, regionalna specijalizacija, saradnja i umrežavanje preduzeća i institucija u velikoj meri determinišu njihovu konkurentnost i inovativnost, odnosno da udružena u klastere mala i srednja preduzeća ostvaruju bolje performanse. U prilog tvrdnji prema kojoj klasteri postaju sve popularniji koncept, govori rastući broj različitih mera institucionalne podrške njihovom razvoju. U Evropi je identifikovano više od 2.000 poslovnih klastera i čitav spektar politika, programa i inicijativa. U Srbiji je, međutim, početak sistematskog istraživanja i primene koncepta klastera novijeg datuma. Formulisanje i implementacija politika i programa za podršku formiranju i razvoju klastera u Srbiji je odpočeto nakon političkih promena 2000. godine. Uprkos ostvarenom napretku, ocena srpske politike razvoja klastera još uvek nije zadovoljavajuća. Imajući u vidu razvojne potrebe privrede Srbije, kao i činjenicu da koncept klastera u domaćoj stručnoj i naučnoj javnosti nije zastupljen u meri u kojoj savremena praksa ima potrebu za tim, autor je ovu monografiju posvetio upravo identifikovanju mogućih pravaca delovanja na unapređenju procesa razvoja klastera malih i srednjih preduzeća u nadi da će ona unaprediti teorijska i praktična znanja o samom konceptu i doprineti njegovoj široj primeni u privredi Srbije. Uverena sam da će ova monografija imati praktičnu korisnost za kreatore ekonomske politike, naučnu i stručnu javnost uopšte i da će doprineti afirmaciji i široj implementaciji koncepta klastera u cilju unapređenja poslovnih performansi malih i srednjih preduzeća i njihovog većeg doprinosa rastu i razvoju privrede Srbije.

Item Type: Book
Additional Information: COBISS.ID=194694668
Research Department: ?? H1 ??
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 23 Jan 2017 08:30
Last Modified: 23 Jan 2017 08:30
URI: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/id/eprint/973

Actions (login required)

View Item View Item